عكس روز: خريدار نساجی، مدل حرفه‌ای! روزهای اول با نام مريم اميركمالی از او ياد می كردند اما خودش در اولين مصاحبه متذكر شد كه نامش زينب است نه مريم. گل: روزهاي اول با نام مريم اميركمالي ...